Договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ПРАВА

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ Мельник Анна Романівна, яка зареєстрована в установленому чинним законодавством порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Виконавець), з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію (надалі – Замовник), з іншої сторони (далі разом іменуються як Сторони, а кожний окремо – Сторона), уклали цей Договір публічної оферти про надання консультаційних послуг (далі — Договір) на таких умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:

1.1.1. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці https://melnykanna.com), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.1.2. Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://melnykanna.com, та є джерелом інформування Замовника (далі – сайт).

1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) – повне й безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти (пропозиції), викладених в цьому Договорі, шляхом здійснення повної або часткової оплати вартості послуг.

Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти є чинним відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному Сторонами у письмовій формі. При здійсненні повної чи часткової оплати Замовник вважається таким, що ознайомлений та згодний з умовами цієї публічної оферти.

1.1.4. Договір – правочин у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та є договором приєднання згідно з ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України , який регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім консультаційних послуг у сфері права, за умови наявності у нього таких можливостей.

Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця до будь-якого Замовника про надання консультаційних послуг у сфері права на умовах публічної оферти (пропозиції) з моменту її акцептування (прийняття пропозиції) Замовником.

1.1.5. Послуги – консультаційних послуг у сфері права, які полягають в наданні інформаційних, консультаційних та інших послуг, перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті Виконавця (або додатково зафіксовані будь-яким способом з Замовником), який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу Замовника.

1.1.6. Додаткові послуги – інші послуги, які можуть надаватися Виконавцем на підставі окремих договорів.

1.1.7. Реєстрація на участь у заході (реєстрація) – добровільне волевиявлення Замовника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті Виконавця, переліком, вартістю послуг та умовами цього Договору, згодою із ними шляхом здійснення оплати у розміри та строки, що визначені на сайті.

Факт здійснення повної або часткової оплати означає, що Замовник підтверджує прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами, надає дозвіл на обробку, використання своїх персональних даних та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Обов’язок ознайомитись із повними умовами надання послуг та умовами цього Договору покладається на Замовника.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Для Замовника підтвердженням повного та безумовного акцептування є повна або часткова оплата послуг.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної (часткової за погодженням Виконавця) оплати вартості послуг, зазначеної на сайті чи вчинення інших дій, що свідчать про згоду виконувати умови Договору.

Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник надає згоду дотримуватись умов Договору та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту повної або часткової оплати послуг.

2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, зокрема, стосовно вартості послуг.

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін.

2.6. Особа, яка не згодна з умовами Договору, не може бути його Стороною та повинна утриматися повної (часткової) оплати послуг. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору та вважається Замовником відповідно до його положень.

2.7. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний відслідковувати інформацію із сайту, зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно умов надання послуг, яка може періодично вноситись Виконавцем.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець, згідно з умовами цього Договору, а також інформації, зазначеної на сайті, зобов’язується надати консультаційні послуги в сфері права, обрані Замовником, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах, визначених цим Договором та інформації, зазначеної на сайті щодо обраних послуг.

3.2. Загальні умови та порядок надання Послуг встановлюються законодавством України, цим Договором та інформацією розміщеною на сайті.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання та користування Послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, інформацією на сайті та оплатити послуги.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником в ході надання/отримання послуг.  Виконавець залишає за собою право здійснювати запис телефонних розмов із Замовником і протоколювання даних про хід надання послуги, а також має право вільно використовувати отриману інформацію у разі виникнення можливих спірних ситуацій.

4.3. Замовник несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації в ході наданні/отримання послуги.

4.4. У разі, якщо Замовник з будь-яких причин не може прийняти оплачені послуги, сплачені кошти поверненню не підлягають.

4.5. Виконавець має право призупинити або повністю припинити надання послуг без попередження, змінити час надання послуги, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою штрафних санкцій.

4.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з підготовкою Замовника до отримання послуг.

4.7. Виконавець не несе відповідальності за затримки, перенесення або скасування послуг у випадку «несприятливих погодних умов» чи «надзвичайних ситуацій». Визначення «несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій» належить виключно до компетенції Виконавця. При цьому грошові кошти, отримані від Замовників, не повертаються, а зараховуються у якості платежу на нову дату надання аналогічної послуги.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:

5.1.1. Отримати послуги на умовах та в порядку передбаченими цим Договором.

5.1.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.1.3. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо надання послуг.

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

5.2.2. Прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.

5.2.3. Перед оплатою послуг, ознайомитись з переліком послуг, що надаються Виконавцем, умовами їх надання, а в разі виникнення додаткових запитань –звернутись до Виконавця за додатковою інформацією.

5.2.4. Неухильно дотримуватись умов цього Договору, правил безпеки та інших вимог, що звичайно ставляться при наданні таких послуг.

5.2.5. Користуватись послугами особисто, не передавати (продавати) права отримані за даним Договором третім особам.

5.2.6. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги, у разі виявлення бажання скористатись ними.

5.2.7. Нести матеріальну та моральну відповідальність за завдану шкоду та збитки Виконавцю, його представникам, персоналу чи іншим особам та їх майну.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Вимагати від Замовника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

5.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату послуг.

5.3.3. Вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, його майну чи іншим особам.

5.3.4. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки. Сторони домовились, що невиконання Договору (його зупинення) за таких обставин буде вважатись виною Замовника без подальшого настання негативних наслідків та відповідальності для Виконавця.

5.3.5. В односторонньому порядку змінити умови цього Договору, а також вартість послуг, розмістивши інформацію на сайті.

5.3.6. Без погодження із Замовником самостійно встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

5.3.7. З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, що мають відношення до надання послуг за цим Договором (у тому числі фінансових, медичних тощо).

5.4. Виконавець зобов’язаний:

5.4.1. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.

5.4.2. Після здійснення оплати Замовником, надати йому на електронну пошту (або будь-яким іншим способом) необхідну інформацію для належного отримання послуг відповідно до умов цього Договору.

5.4.3. Доводити до відома Замовника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни дати та часу проведення тренінгу, тощо шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Замовником виду послуг (пакету) та вказана на сайті.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в розмірі 100 % або в іншому (за окремою домовленістю Сторін) розмірі від вартості обраного виду послуг.

6.3. Платежі здійснюються на підставі цього Договору на розрахунковий рахунок (номер картки) Виконавця через банк, платіжні термінали або іншим способом за попереднім погодженням з Виконавцем.

6.4. Кошти, сплачені Замовником відповідно до цього Договору, поверненню не підлягають, за виключенням випадків, передбачених цим Договором чи за додатковою домовленістю Сторін.

6.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг.

6.6. Не допускається зміна Виконавцем вартості послугу, що вже сплачені Замовником у повному обсязі.

5 6.7. Зобов’язання Замовника з оплати послуг вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.8. Приймання наданих послуг проводиться шляхом підписання Сторонами відповідного акту (актів) наданих послуг (далі – Акт). Акт підписується Сторонами протягом трьох робочих днів з моменту фактичного надання послуг. Обов’язок отримання Акту для його підписання покладається на Замовника.

6.9. У разі якщо у вказаний в пункті 6.8 Договору строк Сторони не підписали Акт, то вважається, що Акт підписаний Сторонами та Замовник не має жодних претензій до Виконавця щодо отриманих послуг за Договором.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

7.1. Цей договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником відповідної пропозиції (акцепту) та діє до повного та належного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, якщо інше не зазначено на сайті Виконавця.

7.2. В разі порушення умов Договору зі сторони Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

7.3. Виконавцем можуть бути внесені зміни та доповнення до Договору шляхом розміщення відповідної інформації на сайті. Замовник зобов’язаний слідкувати за змінами, розміщеними на сайті та відвідувати його.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.

8.3. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

8.4. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Виконавець не надає жодних гарантій, в тому числі комерційної придатності, придатності для певних цілей і непорушення прав третіх осіб, а також гарантій, що випливають з ділових відносин або звичаїв ділового обороту.

8.5. У максимально дозволеною законодавством мірою Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, що пов’язані а) з доступом Замовника до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати загальної суми, отриманої від Замовника за надання йому послуг протягом останніх трьох місяців.

Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

8.6. Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку відповідно до  законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього договору і унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернет з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

9.2. Про початок, можливу тривалість і припинення дії форс-мажорних обставин Сторони повідомляють одна одну негайно, але не пізніше 3-го дня після їх настання (припинення), та надають документи підтверджуючі форс-мажор. Повідомлення про настання й закінчення форсмажорних обставин повинні бути надіслані листом, телефаксним повідомленням, електронною поштою або кур’єром з підтвердженням одержання відповідною Стороною такого повідомлення.

9.3. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 9.1 Договору, термін виконання зобов’язань за цим договором переноситься на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних домовленостей.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

10.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

10.3. Цей Договір укладено відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно, відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.5. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадках зміни місця знаходження, банківських або інших реквізитів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання такої зміни.

10.6. Сторони домовились, що усі повідомлення, направлені Сторонами одна одній на електронну адресу (та будь-якими іншими засобами зв’язку), мають юридичну силу та приймаються Сторонами беззаперечно.

10.7. Додаткові послуги можуть надаватися Виконавцем Замовнику на підставі окремих договорів.

10.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.9. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, передбаченими цим Договором, послугами, що будуть надані за цим Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».

10.10. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно з чинним законодавством України.

10.11. Всі майнові і немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг, належать Виконавцю.

10.12. Всі матеріали, що передаються Виконавцем Замовнику, є правом інтелектуальної власності Виконавця. Замовник має право на використання таких об’єктів виключно в особистих цілях.

10.13. Виконавець не є платником ПДВ. Виконавець є платником єдиного податку (група 3).